Projektujemy Zamienie | Frequently asked questions
10754
page-template-default,page,page-id-10754,edgt-core-1.0.1,ajax_fade,page_not_loaded,,hudson-ver-2.1, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,blog_installed,hide_inital_sticky,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

Pytania do MPZP Kampus Zamienie

FAQ - frequently asked questions

1. Jakie są różnice między koncepcją zabudowy Kampus + a typową zabudową wielorodzinną?

Kampus jest miejscem zapewniającym mieszkającym w nim ludziom najważniejsze funkcje życiowe,  realizuje mix różnych usług. Urbanistyka i architektura Kampusu tworzy przestrzenie, które umożliwiają jak największą ilość interakcji między różnymi grupami.  Master plan Kampusu + Zamienie tworzy przestrzeń multifunkcjonalną, uwzględniając szeroki kontekst lokalizacji zagospodarowywanego terenu: bliskie sąsiedztwo z m.st. Warszawa, bliskie sąsiedztwo z budowanym węzłem Zamienie na trasie S7 oraz uwarunkowania Studium Zagospodarowania Przestrzennego wobec planowanej zabudowy sąsiadujących terenów. Funkcje społeczne przestrzeni Kampusu + Zamienie były konsultowane z lokalną społecznością.

W efekcie Master plan Kampus + Zamienie zawiera m.in.:

  • Zaplanowaną obwodnicę, przenoszącą ruch ponadlokalny poza teren zabudowy,
  • Ulice o ograniczonym ruchu kołowym, ciągi pieszo jezdne i deptaki z zielenią,
  • Ogólnodostępne usługi w parterach budynków,
  • Plac miejski oraz ogólnodostępne i częściowo zamknięte przestrzenie zieleni,
  • Zagospodarowanie wód opadowych na zaopatrzenie nimi tzw. jeziorek na terenach rekreacyjnych,
  • Zaplanowane miejsca pod usługi społeczne typu: szkoła, przedszkole, żłobek, centrum innowacji społecznych,
  • Podziemne parkingi dla mieszkańców, wydzielone strefy parkowania dla usługobiorców i gości (głównie w strefie zewnętrznej),
  • Zaplanowaną infrastrukturę przeznaczoną pod organizację komunikacji miejskiej,
  • Zaplanowaną ścieżkę rowerową, połączoną ze ścieżkami w infrastrukturze drogowej inwestycji lokalnych i ponadlokalnych,
  • Zaplanowany system IT do zarządzania infrastrukturą na terenie Kampusu.

2. Jak jest uregulowane usytuowanie na terenie Kampusu dużych obiektów handlowych (pow. 300 m2)?

Obiekty handlowe, podobnie jak inne usługi na terenie Kampusu są zlokalizowane głównie w parterach budynków oraz w części północnej Kampusu. Specjalnego dopuszczenia wymagają obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2. Istnieje możliwość realizacji obiektów handlowych o powierzchni (sprzedaży/ użytkowej) powyżej 300 m2 na terenach MW/U, U/MW, przy czym w takim przypadku należy dodatkowo zapewnić dodatkowe miejsca do parkowania dla pojazdów.

3. Jak jest rozwiązane zagadnienie nasadzania drzew oraz zazieleniania powierzchni biologicznie czynnej? Jak zaplanowano i gdzie przewidziano tereny parków, zieleńców, tereny rekreacyjne (zgodnie z wymogami Studium)?

Powierzchnia biologicznie czynna występuje w wnętrzach kwartałów oraz w częściach wspólnych – przy ulicach i na placach. Ta druga jest ogólnie dostępna i została uwzględniona w projekcie master planu.  W Kampusie zostały zaprojektowane deptaki, wzdłuż których przewiduje się nasadzenia drzew oraz zielone place relaksu, które mają stanowić główną część terenów rekreacyjnych. Planowana według wymagań mpzp zieleń nie jest dostępna wyłącznie dla właścicieli nieruchomości i nie jest ogrodzona, lecz stanowi w dużej części ogólnodostępny teren rekreacyjny. Strefy społeczne relaksu, edukacji i usług zaprojektowano w otwartej części Kampusu.

4. Zamiana MW/U na U/MW skutkuje m.in. zmianą procentu terenu biologicznie czynnego wymaganych dla budownictwa mieszkaniowego 25 % na 10%. Jak będzie wyglądała zieleń w tych kwartałach przy wspomnianym niedoborze miejsc parkingowych?

W kwartałach U/MW na terenie działek będą garaże podziemne. Teren zieleni na płycie garażu pomiędzy budynkami będzie otwarty, a w części parterów będą usługi obsługujące pracowników oraz mieszkańców. Wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej dla obszarów U jest taki sam, jak w sąsiadujących z mpzp przyległych terenach o funkcji U. Istotny jest tu fakt, że na terenach U/MW nie budujemy ogrodzonych zespołów zabudowy magazynowo – produkcyjnej z dodatkiem funkcji biurowej, jak to jest realizowane w planach sąsiadujących, na działkach o takim przeznaczeniu.

5. Jak zaplanowano miejsca parkingowe w relacji z liczbą mieszkańców oraz liczbą osób przybywających czasowo na terenie Kampusu?

Zaprojektowany na terenie Kampusu układ drogowy oraz parkingowy uniemożliwia poruszenie się po Kampusie i tej części Zamienia w celu tzw. chaotycznego poszukiwania miejsc wolnych. Parkowanie odbywa się w ramach strefy zaprojektowanej obwodnicy lub w obrębie wjazdów do garaży podziemnych. Planowany jest również inteligentny system zarządzania ruchem i miejscami parkingowymi. W ramach garaży 1/3 miejsc nie jest trwale przypisywana danych usługom lub firmom, lecz stanowi pulę miejsc  do rotacyjnego parkowania. System obejmuje również miejsca postojowe przy ulicach wewnętrznych, co pozwala uniknąć długotrwałego, niekontrolowanego parkowania przypadkowych pojazdów. W większości wjazd na teren Kampusu jest ograniczony strefami, a miejsca przeznaczone dla klientów usług są obsługiwane zdalnie. System zarządzania będzie już wdrożony w I fazie realizowanego projektu. Dodatkowo wzdłuż zewnętrznej obwodnicy Kampusu + Zamienie zaplanowano ogólnodostępne miejsca parkingowe w liczbie ok. 500-600.

6. Czy zaplanowano ścieżki rowerowe? Czy są one pełnymi trasami o przebiegu uzasadnionym przewidywaną siecią dróg rowerowych?

Przez teren kampusu poprowadzona został ścieżka rowerowa przebiegająca od strony drogi S7 wzdłuż planowanej ulicy Łukasiewicza. Ścieżka ta ul. Alexandra Abrahama Bella wprowadzona zostaje do wnętrza Kampusu, pozwalając na bezpieczny przejazd terenami ogólnodostępnymi w kierunku ul. Arakowej, prowadzącej w stronę szkoły, Urzędu Gminy i Magdalenki. Wyłączenie większości ulic w Kampusie z ruchu samochodów pozwala na bezpieczne poruszanie się również poza wyodrębnioną ścieżką rowerową, umożliwiając przejazd rowerem do ścieżek rowerowych zaprojektowanych w okolicy, w szczególności na ul. Zakładowej.

7. Jaki jest przebieg głównych arterii komunikacyjnych i czy odciążają one ul. Arakową?

Na terenie Kampusu Zamienie zaplanowano nową drogę, która będzie pełnić funkcję obwodnicy Zamienia, dzięki czemu ulica Arakowa będzie miała charakter bardziej wewnętrzny i będzie drogą o uspokojonym ruchu. Zaplanowano również siec dróg wewnętrznych oraz ciągów pieszo-jezdnych.

8. Jaka jest planowana docelowa liczba mieszkańców?

Na terenie Kampusu zamieszka około 3,5 tys. osób w mieszkaniach. W tym w mieszkaniach na krótkoterminowy wynajem zamieszka około 500 osób. W usługach i biurach będzie przebywać czasowo około 1,5 tys. pracowników.

9. Jaka jest planowana docelowa powierzchnia zabudowy terenu?

Powierzchnia działki wydzielonej pod ul. Łukasiewicza (tzw. obwodnica Zamienia) wraz z obszarem do linii zabudowy wynosi 25 290 mkw. Powierzchnia działek, na których jest budowany Kampus bez działki pod ul. Łukasiewicza: 154 937 mkw. W sumie z działką przeznaczoną pod ul. Łukasiewicza Kampus powstanie na terenie o wielkości 173 657 mkw.

10. Jaka jest powierzchnia ogólnodostępna terenu?

Na terenie Kampusu + Zamienie przewidziano łącznie m.in. blisko 70 tys. mkw przestrzeni ogólnodostępnej w postaci: terenów zieleni, placów i deptaków miejskich, usług społecznych, oraz innych usług ogólnodostępnych i drobnego handlu. Powierzchnia usług ogólnodostępnych w lokalach wynosi ponad 13 500 mkw.  Przestrzeń ta stanowi największą w gminie i okolicy Kampusu ofertę usług społecznych i terenów rekreacyjnych, służących integracji społecznej.

11. Jaka jest proporcja pomiędzy powierzchniami w budynkach przeznaczonymi pod usługi i powierzchniami przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową?

Przewidujemy następujące proporcje powierzchni w budynkach: 50% zabudowa mieszkaniowa, 30% lokale biurowe, 20% inne usługi.

12. Jaki typ zabudowy mieszkaniowej jest planowany na terenie Kampusu Zamienie?

Pod zabudową mieszkaniowo-bytową w Kampusie rozumiemy: mieszkania na sprzedaż, mieszkania senioralne, akademiki i mieszkania do okresowego wynajmu,  condo hotele.  Dzięki temu na terenie Kampusu Zamienie powstaną miejsca pracy dla ok. 1500 osób.

13. Czy zostały przeznaczone miejsca dla infrastruktury komunikacji miejskiej?

W ramach Kampusu zaplanowane zostały strefy komunikacji miejskiej. Zostały przewidziane w dwóch lokalizacjach: przy ulicy Łukasiewicza, tzw. obwodnicy Zamienia ulokowano przystanki autobusowe, zaś po stronie ulicy Arakowej usytuowana jest pętla linii autobusowej. Teren ten inwestor przekazał Gminie. Komunikacja miejska jest priorytetem inwestorów Kampusu, którzy planują w tej sprawie pełną współpracę z władzami samorządu.

14. Gdzie przewidziano miejsca na usługi, w tym usługi społeczne?

Usługi społeczne takie jak żłobek, przedszkole, szkoła, przychodnia, kawiarnie i centra integracji społecznej zaprojektowano w dwóch strefach. Pierwszą tworzą partery budynków w bezpośrednim sąsiedztwie głównych ciągów komunikacyjnych, drugą całe budynki lub kilka ich kondygnacji. Na terenie Kampusu planowane jest powołanie Centrum Innowacji Społecznych oraz wybudowanie strefy Wellness na działce pozyskanej od Gminy Lesznowola (37/1, tzw. kwartał centralny z funkcją U/Z jest poza zakresem zmiany MPZP). Kampus + wraz z partnerami wdroży autorski program edukacji objęty patronatem Politechniki Warszawskiej, realizowany m.in. w planowanych na terenie Kampusu + Zamienie liceum, przedszkolu i żłobku.

15. Jak jest zaplanowane odprowadzenie wód opadowych?

Zgodnie z posiadanym pozwoleniem wodno-prawnym dla całości inwestycji kształtujemy politykę odprowadzania wód deszczowych w następujący sposób: z terenów zielonych, ścieżek wewnętrznych i części dachów przez system rozsączania i własnych otwartych zbiorników – jeziorek, które są połączone i wraz ze spływem do pobliskiego rowu stanowią system zarządzania czystymi wodami opadowymi. Wody opadowe z dróg wewnętrznych i obwodnicy po oczyszczeniu odprowadzamy do systemu retencji dróg gminnych na bazie porozumienia z gminą Lesznowola.

16. Czy wymieniana minimalna dopuszczalna średnica kanalizacji sanitarnej tłocznej - 40mm - nie powinna zostać powiększona, ponieważ taka średnica, uznana powszechnie jako minimalna, ma przepustowość ok. 1l/s i niezbyt będzie dostosowana do planowanej intensywnej zabudowy? Czy oczyszczalnia w Zamieniu jest przygotowana na odbiór ścieków z Kampusu?

Zapis o minimalnej dopuszczalnej średnicy kanalizacji jest powtarzalny w wielu mpzp Gminy Lesznowola. Niemniej stanowi o minimum i jest uszczegóławiany w umowie inwestycyjnej z Gminą, na podstawie której wydawane są warunki dla sieci wod – kan. Przekroje w tej umowie są dostosowywane do konkretnej liczby osób w budynkach. W najbliższym czasie (2019/2020r.) planowana jest rozbudowa oczyszczalni w Zamieniu, zaś uzyskana przepustowość uwzględnia potrzeby Kampusu.

17. Jaki jest status zaangażowania Politechniki Warszawskiej w tworzenie Kampusu w Zamieniu?

Została podjęta przez inwestorów Kampusu decyzja o budowie budynków tworzących Kampus Nowych Technologii dla Spółki Kampus + PW w Zamieniu ze środków konsorcjum Kampus +, zaś wykończenie i wyposażenie technologiczne będziemy realizować wspólnie z PW, w ramach odrębnego budżetu dotacji nowego KNT.

18. Czy konieczny jest zapis o dopuszczeniu lokalizowania masztów telefonii komórkowej na obszarze gęstej zabudowy wielorodzinnej? (§ 19, p. 3)

W ramach Kampus plus powstanie rozbudowana sieć IT z uwagi na planowaną infrastrukturę Living Labu, czyli tzw. żywego laboratorium, w którym będą wprowadzane inteligentne technologie i zbierane dane od użytkowników przestrzeni. Stąd pozostawienie tych zapisów jest zasadne. Bezpieczeństwo oddziaływania wszelkiej infrastruktury telekomunikacyjnej określają przepisy środowiskowe. W §10 ust. 2 pkt 1 zakazano lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, ale za wyjątkiem inwestycji celu publicznego z zakresu dróg i infrastruktury technicznej.

POWRÓT